قیمت-اسید-استیک---فروش-اسید-استیک 
سینا فرآیند حکیم عرضه کننده مواد شیمایی با کیفیت و قیمت رقابتی
جهت استعلام قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید ( ٣٣٩٨٩٤٠٦- ٣٣٩٨٩٣٠٣)

اسید استیک

قیمت اسید استیک - فروش اسید استیک

 

Test

Method

Sfh-chem

Limit

Appearance

MAP.SM111

Clear,free from matter suspension

Clear,free from Matter suspension

Water(wt%)

Astm-D1364

Max 0.01

Max 0.15

Purity(wt%0

Map-70014

Min 99.90

Min 99.85

Color(APHA)

Astm-D1209

Max 16APHA

Max 10APHA

 

 


هرمان کولب شیمیدان آلمانی برای اولین بار از طریق مواد معدنی موفق به ساخت اسی استیک شد.ترکیب این واکنش عبارت بود ازکلردارکردن آبی به اسیدتری کلرواستیک ودر نهایت کاهش آن از طریق برقکافت به اسیداستیک.

سینا فرآیند حکیم عرضه کننده مواد شیمایی با کیفیت و قیمت رقابتی
جهت استعلام قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید ( ٣٣٩٨٩٤٠٦- ٣٣٩٨٩٣٠٣)