-روش-مهندسي-بافت-در-ساخت-استخوان-نظرات-نظر-بدهيد-ي

جستجو برای روش مهندسي بافت در ساخت استخوان نظرات نظر بدهيد ي:


متيلن كلرايد با درصد غلظت ، حل شده و و به محلول در هـمــان انــدازه هــا اضــافــه شــدنـد سـپـس ايـن مخلوط در استوانه‌هاي تفلوني بهشرکت سینا فرآیند حکیم
شرکت سینا فرآیند حکیم با تخصص و سابقه در زمینه تهیه و توزیع مواد شیمیایی مورد نیاز صنایع مختلف از جمله صنایع دارویی ، غذایی ، آرایش و بهداشتی و صنعت و با هدف تامین نیازهای بخش صنعت کشور و با پشتوانه سال‌ها تجربه حرفه ای در زمینه شناخت بازار، و ایجاد ارتباط موثر بین تامین کنندگان و مصرف کنندگان ، فعالیت دارد . مفتخریم که با تلاش مستمر و تهیه برترین کیفیت مواد اولیه و ارائه بهترین شرایط فروش، در جهت پاسخگویی به نیاز صنعت کشور و بالا بردن سطح رضایت مشتریان خود فعالیت می کنیم. متعهد و متمرکز بودن بر روی رضایت مشتریان باور ما است .

روش مهندسي بافت در ساخت استخوان نظرات نظر بدهيد ي متيلن كلرايد با درصد غلظت ، حل شده و و به محلول در هـمــان انــدازه هــا اضــافــه شــدنـد سـپـس ايـن مخلوط در استوانه‌هاي تفلوني بهمتيلن كلرايد با درصد غلظت ، حل شده و و به محلول در هـمــان انــدازه هــا اضــافــه شــدنـد سـپـس ايـن مخلوط در استوانه‌هاي تفلوني به

متيلن كلرايد با درصد غلظت ، حل شده و و به محلول در هـمــان انــدازه هــا اضــافــه شــدنـد سـپـس ايـن مخلوط در استوانه‌هاي تفلوني به

روش مهندسي بافت در ساخت استخوان نظرات نظر بدهيد يک نظر نظر پزشکی بالینی روش مهندسي بافت در ساخت استخوان متن کامل روش بيو سراميك و مهندسي بافت در ساخت استخوان  در سال‌هاي اخير استفاده وسيعي از بيوسراميك‌هاي كلسيم فسفاتي ، از قبيل هيدروكسي آپاتيت و تري كلسيم فسفات در كاربردهاي بازسازي و ترميم استخوان ، صورت گرفته است اين بيو سراميك‌هاي كلسيم فسفاتي داراي شباهت شيميايي و ساختاري با فاز معدني استخوان هستند و موجب تسريع رشد سلول‌هاي استخواني مي شوند از بيوسراميك‌هاي زيست فعال ، در ارتوپدي براي ترميم نقايص استخوان و پوشش سطوح ايمپلنت‌هاي فلزي ، جهت بهبود يكپارچگي ايمپلنت ، استفاده مي‌شود در عين حال اين مواد به خاطر تردي و شكنندگي ، جهت شكل دادن دچار مشكل بوده و نيز داراي نرخ تخريب كم و خواص مكانيكي ضعيف هستند        استفاده از كامپوزيت پليمر زيست تخريب پذير بيوسراميك ، مي تواند راه حلي براي حــل ايــن مـشـكــلات بــاشـد اضـافـه كـردن پـلـيـمـرهـاي زيـسـت تـخـريـب پـذيـر از قـبـيـل پـلي ال لاكتيك اسيد ، پلي گليكوليك اسيد و كو پليمر پلي لاكتيك اسيد پلي گليكوليك اسيد ، به سراميك‌هاي كلسيم فسفاتي ، امكان كنترل بهتر ساختارهاي ميكروسكوپي و ماكروسكوپي را در شكل دادن كامپوزيت‌ها براي بهبود عيوب استخواني ، فراهم مي آورد به علاوه ، از پليمرهاي زيست تخريب پذير مي توان جـهـت كـاهـش شـكـنـنـدگـي سـرامـيـك‌هـا ، اسـتـفاده كرد كامپوزيت‌هاي پليمر زيست تـخـريب پذير بيوسراميك ، مواد اميد بخشي براي پيوند استخوان بوده و بسيار مورد توجه قرار گرفته است    امروزه جهت ساخت داربست‌هاي كامپوزيت پليمر بيوسراميك جهت كاربرد در مهندسي بافت استخوان بيشتر از روش‌هاي ،  و استفاده مـي‌شـود سـاخـت داربـسـت‌هـاي كـامـپـوزيـت از روش و با اسـتـفـاده از حـلال‌هـاي آلـي انـجـام مـي پـذيـرد كـه حـلال‌هـاي باقيمانده در داربست‌ها مي‌تواند براي سلول‌هاي پيوندي يا بافت‌هاي ميزبان ، مضر باشند    استفاده از روش ، براي ساخت داربست‌هاي كامپوزيت ، علاوه بر مستحكم بودن ، داراي قابليت هدايت استخوان بوده و همراه با نرخ تخريب كنترل شده است تا فضاي لازم براي تشكيل استخوان جديد را فراهم آورد    نحوه ساخت داربست‌ها    داربست‌هاي كامپوزيت متخلخل با استفاده از روش   و   ساخته شدند و مورد مقايسه قرار گرفتند    جهت ساخت داربست از روش ، كامپوزيت هاي با نسبت ذرات قـطـر مـيـكـرومـتـر، وزن مـولـكـولـي ، پـلـيـمـرهـاي نانو ذرات قطر تقريبا نانومتر شركت بركلي و ذرات سديم كلرايد قطر ميكرومتر آماده شدند ذرات پليمر با ذرات و مخلوط شـدنـد نـسـبت جرمي ، بود مخلوط مذكور داخل قالب‌هاي صفحه‌اي شكل به قطر سانتيمتر ريخته و به مدت يك دقيقه با پرس  ، تحت فشار ، قرار داده شد ؛ تا ضخامت ميلي متر ، حاصل آيد سپس ، نمونه ها در معرض  فـشـــار بــالاي گــاز بــه مــدت ساعت ، قرار داده شد ؛ تا پليمر با گاز ، اشباع شود آنـگـاه بـا كـاهـش فـشار گاز به فشار محيط ، يك پايداري ترموديناميك ، حاصل شد كه منجر به جـــوانـــه زنــي و رشــد حـفــره هــاي ، درون داربـسـت گـشـت ذرات از داربـست‌ها با شستشو در آب مقطر به مدت ساعت ، حذف شد داربست‌هاي بدون نيز با روش ، توليد شده و به عنوان نمونه شاهد مورد استفاده قرار گرفت     جهت ساخت داربست از روش ، ابتدا در حلال متيلن كلرايد با درصد غلظت ، حل شده و  و به محلول در هـمــان انــدازه هــا اضــافــه شــدنـد سـپـس ايـن مخلوط در استوانه‌هاي تفلوني به قطر ميلي متر و ارتفاع ميلي متر ريخته شد پس از تبخير حــلال ، داربـسـت‌هـاي كـامـپـوزيـت از قـالـب‌هـا بــيــــرون آورده شــــد و نــمــــك بـــا قـــرار گـــرفــتـــن داربـسـت‌هـا در آب مـقـطر به مدت ساعت ، حـذف شـد و در نهايت داربست‌هاي متخلخل از روش ساخت حاصل آمد مشخصات داربست‌هاي    سـاخت داربست از روش و سپس شستشو و حذف نمك ، در داربست‌هاي حاوي درصد بالاي ذرات نمك طعام ، منجر به تشكيل ســاخـتـار‌هـاي مـتـخـلـخـل بـا تـخـلـخـل‌هـاي بـاز ، مـــي‌شـــود روش ، مــنــجـــر بـــه ســـاخــت داربـســـت‌هـــايـــي بـــا انـــدازه تــخــلـخــل مـيـكـرومـتـر مـي شـود بـرعـكس روش ، مـنـجـر بـه سـاخـت داربـسـت‌هـايـي با دوسطح از تـخـلـخـل مـي‌شـود يـكـي مـاكـرو تـخـلـخـل هـاي پــيـــونـــدي مــيــكــرومـتــري كــه در اثــر شستشو و حذف ذرات نمك طعام ، حاصل مي شود و نيز تخلخل‌هاي بسته و كوچك‌تر مــيــكـــرومـتــري كــه دراثــر جــوانــه زنــي و رشــد حفره هاي گازي ، در داربست، ايجاد مي شوند شــكـــل قــســمـــت مــيـــانــگــيـــن تــخــلــخــل داربست‌هاي و به ترتيب ر و ر درصد است  خـواص مـكـانـيـكـي داربست‌ها با استفاده از آزمـون‌هـاي فشار و كشش ، مورد ارزيابي قرار گـرفـت داربـسـت‌هاي ، داراي خواص مكانيكي بهتري نسبت به داربست‌هاي بودند ميانگين مدول فشار ، براي داربست‌هاي ô بـــــــه تــــــرتـــيــــــب و بـود و مـيـانـگـيـن مـدول كـشـشـي براي آن‌ها به ترتيب و مگا پاسگال بود اين داده ها ، بيانگر افزايش در مدول فشاري و افزايش در مدول كششي است كه نشان دهنده آثار مثبت فرايند توليد ، در بهبود خواص مكانيكي داربست‌ها است    براي تعيين اينكه آيا فرايند توليد داربست‌ها بر ميزان تماس   با سطح داربست ، تاثير دارد يا خير ، را با ماده رنگي آبدوست ، مشخص كرديم و نشان داده شد كه اين تاثير در داربست‌هاي بيش از داربست‌هاي است شكل قسمت هاي تـركـيـب سـطـح داربـسـت‌هـاي كـامپوزيت را نيز به وسيله   ، بررسي كرديم ميزان كلسيم در سطح داربست بيش از سطح داربست بود شكل قسمت   كشت استئوبلاست‌ها روي داربست‌ها    عـلاوه بـر كـشـت سـلـولي در آزمايشگاه ، داربست‌ها در بدن موجود زنده موش آزمايشگاهي نيز قرار گرفتند هر دو داربست كامپوزيت ، امكان چسبيدن و تكثير طي يك دوره روزه كشت آزمايشگاهي را از خود نشان دادند تراكم اوليه سلول در هر داربست ، منجر به سلول در هر داربست شد كه به داربست پس از گذشت يك روز از كشت ، چسبيبده بود كه ميزان را نشان مي دهد بـراي داربـسـت ، كـارايـي مـذكـور درصـد بـود رشـد سـلـول‌هـاي استخواني اسـتـئـوبـلاسـت‌هـا در داربـسـت‌هـاي ، سـريـع‌تـر از داربـسـت‌هاي بود شـكـل ميانگين دانسيته سلول داربست‌هاي ، برابر سلول در هر داربست ،  پس از گذشت هفته از كشت بود ؛ درحالي‌كه براي داربست‌هاي ، برابر سلول در هر داربست بود ؛ يعني به ترتيب و رشد را نشان دادند شكل   بررسي كاشت در بدن موجود زنده    كاشت هردو نوع داربست كامپوزيت ، منجر به ايجاد و رشد سلول‌هاي استخواني جديد ، طي و هفته ، در بدن موجود زنده موش آزمايشگاهي شد هفته پس از كاشت ، ميزان كمي سلول‌هاي استخواني ، هم در داربست‌هاي شكل   قسمت و هم در شكل قسمت مشاهده شده است هفته پس از كاشت ، رشد سلول‌هاي استخواني افزايش يافت  شكل قسمت تجزيه وتحليل بافت شناسي مقاطع مياني بافت‌ها ، نشانگر تشكيل سلول‌هاي استخواني بيشتر در داربست‌هاي ، نسبت به داربست‌هاي و داربست‌هاي بدون ، پس از گذشت و هفته از كاشت بود       شكل قسمت برعكس ، داربـسـت‌هـاي بـدون ، هـيـچ سلول استخواني جديدي پس از هفته، توليد نـكردند بيشتر حفره هاي داربست‌هاي بدون ، توسط بافت‌هاي پيوندي ، بدون ايجاد سلول‌هاي استخواني طي و هفته پر شده بود شكل قسمت بحث و نتيجه‌گيري    دو روش ،   ، جهت ساخت داربست‌هاي كامپوزيتي بيوسراميك پليمري ، جهت مهندسي بافت استخوان ، مورد بررسي قرار گرفت داربست‌هاي كه توسط روش ساخته شدند، باعث تماس بالاي روي سطح داربست شده و ايجاد و رشد سلول‌هاي استخواني در آن‌ها ، نسبت به روش ، بهتر بود در مقايسه بـا سـاير روش‌هاي ساخت داربست‌هاي كامپوزيتي پليمري سراميكي ، روش داراي مزاياي زيادي است كه در ادامه بيان مي‌شود    در فرايند ، استفاده ازحلال‌هاي آلي لازم نيست حلال‌هاي آلي باقيمانده در داربـسـت‌هـا ، مـنـجـر به آسيب سلول‌ها و بافت‌هاي مجاور مي‌شوند به علاوه ، تماس حلال‌هاي آلي ، مي تواند مانع فعاليت عوامل فعال بيولوژيك شود    روش مــي تــوانــد بـه طـور مـؤثـري بـيـو‌سـرامـيـك‌هـا را در تـمـاس بـا سـطـح داربست‌هاي كامپوزيت پليمري بيوسراميكي قراردهد اين موضوع را مي توان با آناليز و استفاده از مواد رنگي آبدوست ، بررسي كرد روش ، منجر به پوشش داده شدن پليمر ، روي بيو‌سراميك‌ها مي‌شود كه اين امر موجب مي شود كه بيو سراميك‌ها ، تماسي با سطوح داربست ، پيدا نكنند ؛ درحالي‌كه در روش كه از محلول پليمري استفاده نمي‌شود ، اين تماس ، بسيار خوب برقرار مي‌شود بنابراين داربست ، تماس سلول‌هاي استخواني را با سراميك‌هاي زيست فعال كه باعث رشد سلول‌هاي استخواني مي شود ، بيشتر مي كند    داربست‌هاي ، خواص مكانيكي بهتري نسبت به داربست‌هاي ، دارا هستند داربست‌هاي ، داراي مدول‌هاي فشاري و كششي بسيار بالاتري هستند كه مي تواند ناشي از دانسيته بيشتر و زنجيره هاي پليمري تحت فشار باشد به علاوه ، حلال باقيمانده در داربست‌هاي   مي تواند به عنوان عامل داكتيل شدن پليمر ، عمل كند    اسـتـفـاده از داربـسـت‌هـاي ، مـنـجـر بـه بـهـبـود پـتـانسيل سلول‌هاي استخواني مـي‌شـود چون داربست‌هاي و ، داراي خواص فيزيكي مشابهي از نظر اندازه تخلخل و به هم پيوستگي تخلخل‌ها هستند، تفاوت در ميزان ايجاد و رشد سلول هاي استخواني در آن‌ها مي تواند ناشي تماس مستقيم سلول‌ها با ذرات روي سطح داربست باشد كه تكثير و رشد سلول‌هاي استخواني را تحريك مي كند برعكس ذرات در داربست‌هاي ، توسط پليمر پوشش داده مي شوند و تماسي با سلول ندارند و تخريب نياز به زمان طولاني داشته و هيچ شتابي در ساخت سلول‌هاي استخواني توسط ، ديده نمي‌شود منبع نشریه مهندسی پزشکی شماره نوشته شده در سه شنبه هفدهم خرداد ساعت توسط دکتر علی بهشتی خانه پست الکترونیک آرشیو وبلاگ عناوین نوشته ها نوشته‌های پیشین تیر دی آذر آبان مهر فروردین اسفند بهمن دی تیر خرداد اردیبهشت فروردین اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد خرداد اردیبهشت فروردین آرشيو آرشیو موضوعی تصاویر بالینی مقالات بالینی مساله بالینی داروهای بالینی تجهیزات بالینی روش های بالینی پرستاری بالینی مهارتهای بالینی فیلم های بالینی کتاب های بالینی مورد های بالینی نشانه های بالینی گزارش های بالینی مشاوره های بالینی ارتوپدی ارولوژی اطفال بیهوشی پاتولوژی پوست داخلی جراحی چشم پزشکی رادیولوژی روانپزشکی زنان طب اورژانس طب فیزیکی عفونی قلب نورولوژی اطلاع رسانی های بالینی انجمن های بالینی تاریخ بالینی خبر های بالینی داستان های بالینی سایت های بالینی کنگره های بالینی گالری های بالینی مجلات بالینی نظرسنجی های بالینی هشدارهای بالینی همایش های بالینی بدون شرح نکته های پزشکی توصیه های پزشکی پژوهش های پزشکی خواندنی های پزشکی دانستنی های پزشکی وسیله های جدید پزشکی گزیده های پزشکی بالینی