بنزیل الکل

بنزیل الکل

بنزیل الکلBenzyl Alcohol در صنایع دارویی به عنوان نگهدارنده در بسیاری از داروهای قابل تزریق به کار می رود. نام آیوپاک آن فنیل متانول است. بنزیل الکل مایعی بی رنگ و آروماتیک است و حلال خوبی محسوب میشود و فشار بخار پایینی دارد. این ماده محلول در آب بوده و حلال خوبی برای رنگ و مرکب است و ماده تشکیل دهنده انواع مختلف استرها می باشد. در صابون و عطر و صنایع طعم دهنده به عنوان حلال کاربرد دارد.و معمولا به صورت محلول در داروهای عروقی به عنوان نگه دارنده کاربرد دارد وبه عنوان نگه دارنده باکتریواستاتیکی با غلظت پایین در دارو مصرف میشود.


بنزیل الکلBenzyl Alcohol در صنایع دارویی به عنوان نگهدارنده در بسیاری از داروهای قابل تزریق به کار می رود. نام آیوپاک آن فنیل متانول است. بنزیل الکل مایعی بی رنگ و آروماتیک است و حلال خوبی محسوب میشود و فشار بخار پایینی دارد. این ماده محلول در آب بوده و حلال خوبی برای رنگ و مرکب است و ماده تشکیل دهنده انواع مختلف استرها می باشد. در صابون و عطر و صنایع طعم دهنده به عنوان حلال کاربرد دارد.و معمولا به صورت محلول در داروهای عروقی به عنوان نگه دارنده کاربرد دارد وبه عنوان نگه دارنده باکتریواستاتیکی با غلظت پایین در دارو مصرف میشود.